കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച പുതിയ കിച്ചന്‍ കബോഡ് വര്‍ക്ക്‌ കാണാം

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച പുതിയ കിച്ചന്‍ കബോഡ് വര്‍ക്ക്‌ കാണാം. Courtesy: abc kumily