മെറ്റാലിക് എപോക്സി ഫ്ലോര്‍ ചെയ്യുന്നത് കാണാം.

മെറ്റാലിക് എപോക്സി ഫ്ലോര്‍- വീഡിയോ കാണാം.