പേപ്പര്‍ ഫ്ലവര്‍ കൊണ്ട് ഭിത്തി അലങ്കരിക്കാം

പേപ്പര്‍ ഫ്ലവര്‍ കൊണ്ട് ഭിത്തി അലങ്കരിക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണാം.