അവതാരകരിലെ റാണി പേർളി മാണിയുടെ സ്വപ്ന വീട് കണ്ടോ ഹമ്പോ കണ്ണ് തള്ളി പ്പോവും

അവതാരകരിലെ റാണി പേർളി മാണിയുടെ സ്വപ്ന വീട് കണ്ടോ ഹമ്പോ കണ്ണ് തള്ളി പ്പോവും ആലുവയിലാണ് പേര്ളിയുടെ ഈ വീട് പറയുന്നത് വളരെ ശരിയാണ്…അനുകുടുംബം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സ്വാർത്ഥര് ആയിപ്പോകും….കൂട്ടുകുടുംബം ആകുമ്പോൾ എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കും….ഒപ്പം മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ ബഹുമാ നിക്കാനും പഠിക്കാൻ പറ്റും അണുകുടുംബം വാഴുന്ന ഈ കാലത്തും കൂട്ടുകുടുംബത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പേർളിക്ക് ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് അവതാരകരിലെ റാണി ആണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ട തോഴി പേർളി വീട് കണ്ടോ ഹമ്പോ എന്തൊരു